باید حرفهای دو طرف را گوش کرد و بعد قضاوت کرد


برای قضاوت کردن باید دوطرفه به قاضی رفت وگرنه نتیجه ای جز پاک کردن صورت مسیله نخواهد داشت که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه آن را لاینحل می کند.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: