نه به جنگ و آری به برادری ۳ (التماس چند لحظه تفکر)


به نام خدا

خدمت ملت اوکراین و روسیه

وقتی من این فیلم کوتاه را دیدم سخت به فکر فرو رفتم. سال‌های همزیستی عهدهای خانوادگی و پیوند های محکم میان ملل همسایه مانع از این خواهد شد که خشم و کینه بر عشق و برادری غلبه نماید. من سالها پیش گفتم که وقتی آوای کلام قطع شود رگبار گلوله آغاز می شود.

ارادتمند،

هوتن دهبنهء

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: