Archive for the ‘New Experiment’ Category

نه به جنگ آری به دوستی ۱

March 24, 2022

به نام خدا

با احترام به مللل و دول اوکراین و روسیه

عالیجنابان روسای محترم اوکراین زلنسکی و روسیه پوتین

من با نگرانی و خوشبینی زیاد اخبار مربوط به تحولات جنگ اوکراین را دنبال می کنم. به نظر این حقیر بهترین فرصت بعد از تقریباً یک ماه که از جنگ می گذرد به دست آمده است. من اعلام ریس جمهور زلنسکی را برای آمادگی در گفتگو به فال نیک می گیرم و از این‌دریچه‌ به وجود آمده مایلم نهایت استفاده را بکنم و پیشنهاد خودم را بار دیگر تکرار نمایم برای نشستن سر میز مذاکره و اعلام آتش بس بلا قید و شرط.

رییس‌جمهور پوتین باید به این نکته توجه داشته باشد که جنگ به عنوان تنها گزینه بین دول و ملل اوکراین و روسیه نیست. با توجه به همزیستی و برادری تاریخی میان شما بهترین فرصت برای برطرف کردن سوتفاهمات پیش آمده و به نظر من می‌توان از سابقه تاریخی و اخوت میان ملل و دول شما عالیجنابان استفاده کرد و جلوی برادرکشی گسترده تر را گرفت.

اگر طرفین آماده مذاکره و آتش بس موقت بلا قید و شرط و در آخر مذاکرات صلح و باز سازی پیمان برادری هستند می توان برای شروع مذاکرات صلح یک آتش بس یک هفته ای در تمامی جبهه های نبرد قابل تمدید به مدت یک ماه را اعلام کرد.

با توافق طرفین و شروع مذاکرات صلح می توان از یک جنگ ویرانگر که برنده ای ندارد می توان جلوگیری کرد.

من از تمامی توانم برای تحقق پذیرفتن این مذاکرات و آتش بس بلاقید و شرط استفاده خواهم کرد .

ارادتمند،

هوتن دهبنهء

پیشرفت بشری در گرو همکاری و ابقای حقوق انسانی قابل تحقق است

December 11, 2021

امروز با یکی از عزیزان در مورد قضیه تکرار تاریخ و عدم توانایی بشر از تکرار اشتباهات بزرگ تاریخی صحبت می کردم که باعث ایجاد این مقاله شد. بسیاری از دوستان گرامی به علت مسایل و سختیهای زندگی به نوعی ناامیدی از هم نوعان خود گرفتار شده اند . این ناامیدی منجر به سیاه دیدن آینده بشر و عدم توانایی او از درس گرفتن از تاریخ و گذشته و تکرار اشتباهات بزرگ توسط ما می شود.

در صورتی که پیشرفتهای بشری در همه زمینه ها و به خصوص در زمینه دانش اجتماعی و سیاسی امری غیرقابل انکار می باشد. یکی از بزرگ‌ترین دست آوردهای بشری ایجاد اتحادیه اروپا می باشد. در طول تاریخ به علت تمرکز جمعیت و کمبود امکانت رقابت شدیدی در این منطقه وجود داشت که به جنگ‌های وحشتناک و خونریزی‌های فراوان منتهی شد که در قرون معاصر دو جنگ جهانی را نی توان به عنوان یک نمونه از این رقابت‌ها وتصویه حساب‌های فردی و گروهی دانست.

اما آنچه باعث‌ افتخار و‌مایه مباهات برای جامعه بشری است ایجاد اتحادیه اروپا و ایجاد وحدت بین ملل اروپایی است. از این امر به این سخنان نغز از سعدی می توان پی برد.

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز بک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

توکه از محنت دیکران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

با اتحاد و همکاری می توان رقابت‌ها و تنگ نظری ها را کنار گذاشت و به مسایل فردی به عنوان مصایب اجتماعی و بالعکس برخورد کرد. انسان موجودی اجتماعی است که می تواند با در نظر گرفتن جامعه به پیشرفتهای فردی و کروهی دست یابد. اروپایی‌ها به ما یاد دادند که علیرغم همه اختلافات ‌و رقابت‌ها بر سر منافع و محدودیت منابع می توان برای رسیدن به یک رفاه جمعی از منافع زودگذر و‌کوتاه مدت دست کشید و به یک صلح و ثبات و امنیت دست یافت که لازمه پیشرفت و شکوفایی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است.

برای رسیدن به این بلوغ فکری و این همکاری آنها تجربه دو جنگ جهانی و خونریزی‌های منطقه ای فراوانی را پشت سر گذاشتند ولی سرانجام دوباره به کناریکدیگر و اتحاد بازگشتند. بنابراین کاری را که آنها انجام دادند می توان به جامعه بشری تعمیم داد و برای ادامه حیات و ابقای زندگی بشری انسان‌ها می توانند که خصومت‌ها و درگیری‌های ریشه ای را فراموش و به نوعی اتحاد و همگرایی برسد که امکان تجربه حکومت عقل جمعی و یک دموکراسی واقعی را امکان پذیر نمایند.

فلذا درست است که ره طولانی اتحاد بسیار مخاطره آمیز و طولانی است ولی نتیجه و ثمره ای گوارا دارد و با تجربیات کنونی بشری تنها راه ادامه حیات بشر می باشد.

We are one

April 5, 2020

In the name of God

I am a true believer of Humanity. I believe in the global village and unity of humanity. We are part of big family with the functionality of a body. All of us are on board of the only ship called Mother Nature. I believe the truth behind the warning signs Mother Nature shows; like COVID19 clarifies we reached the edge in our civilisation. We should decide between two choices either we can work together with peace love and harmony or we choose our own way and tear up unity.

In first scenario we work together to fight and challenge any global and local security threats. Any issue and dilemma perceived as a group problem not individual problem. Any one try their best to work in a team to tackle it and no one leaves alone by the human society. We cultivate the power of cumulative strength of humanity which is indefinite and we can pass any hardship. This community and body consists of individuals with their own identity and rights and responsibilities. The limitation of individual’s freedom got defined by the boundaries which don’t overlap others.

In the second scenario we choose not to collaborate and ignore the warnings signs of a huge catastrophic natural disaster. In this case we loose the opportunity of the one time given to human civilisation after millions years of Evolution. Some of us can survive and the human civilisation will disappear with all its own achievements and failure. The new era of evolution will begin and everything renew and repeats. The problem with this case is that maybe there would be no second chance for humanity to thrive. It means there is a high risk that no one can pass the natural selection challenges this time because of extreme conditions.

As you could see in these scenarios with the power of our civilisation we comes to a point in that we realise that all of us are in one ship at ocean with extreme hurricane. Either we work together to thrive together or we choose to select our own way and separating from each other. When a predator attacks in Mother Nature he / she tries to separate the weakest and sickest from the Hurd and then kill and eat victim. Although in a ship at sea with extreme hurricane there is a huge chance that nobody survives if we seperate from each other.

As I mentioned above I believe in the human spirit and it would define our response to this question. Can we work together and tackle the hurdles in front of us together?

May god bless humanity with blessings peace love and harmony.

Regards,

Hootan Dehbonei

Simply Imperfection

April 20, 2019

everlastingfairytale.com.au/updates/simply-imperfection

I would like to share my experience hoping you enjoy as much I enjoyed it.

Google

December 9, 2010

function utmx_section(){}function utmx(){}
(function(){var k=’0414951949′,d=document,l=d.location,c=d.cookie;function f(n){
if(c){var i=c.indexOf(n+’=’);if(i>-1){var j=c.indexOf(‘;’,i);return escape(c.substring(i+n.
length+1,j<0?c.length:j))}}}var x=f('__utmx'),xx=f('__utmxx'),h=l.hash;
d.write('’)})();

Online Publisher!

utmx_section(“Headline”)

Ultimate Shopping Destination!

utmx_section(“Image”)
Everlasting Fairytale Image

Are you ready for a big surprise?

utmx_section(“Call to action”) Learn more about your options »

if(typeof(_gat)!=’object’)document.write(”) try { var gwoTracker=_gat._getTracker(“UA-20132750-1”); gwoTracker._trackPageview(“/0414951949/test”); }catch(err){}

Google

December 8, 2010

function utmx_section(){}function utmx(){}
(function(){var k=’2987511882′,d=document,l=d.location,c=d.cookie;function f(n){
if(c){var i=c.indexOf(n+’=’);if(i>-1){var j=c.indexOf(‘;’,i);return escape(c.substring(i+n.
length+1,j<0?c.length:j))}}}var x=f('__utmx'),xx=f('__utmxx'),h=l.hash;
d.write('’)})();
utmx(“url”,’A/B’);

Internet Marketing!

Ultimate Shopping Experience!

Everlasting Fairytale Image

Are you ready to open your door to a new world of opportunity?

Learn more about your options »

if(typeof(_gat)!=’object’)document.write(”) try { var gwoTracker=_gat._getTracker(“UA-15911328-9”); gwoTracker._trackPageview(“/2987511882/test”); }catch(err){}

if(typeof(_gat)!=’object’)document.write(”)

try {
var gwoTracker=_gat._getTracker(“UA-15911328-9”);
gwoTracker._trackPageview(“/2987511882/goal”);
}catch(err){}